วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

ยุคโลหะ


สังคมมนุษย์ยุคโลหะ คนยุคโลหะเริ่มรู้จักใช้ทองแดง และสัมฤทธิ์ มาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับ ในส่วนของกิจกรรมการเพราะปลูกและเลี้ยงสัตว์ได้มีการพัฒนาให้มีการประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวิถีชีวิตของคนในยุคโลหะได้เปลี่ยนจากสภาพความเป็นอยู่แบบชุมชนเกษตรมาเป็นชุมชนเมือง ซึ่งเมืองดังกล่าวต่อมาได้กลายเป็นศูนย์กลางการเกษตรกรรม การปกครองและสังคมความสัมพันธ์์ทางสังคมของคนยุคนี้จะอยู่กันแบบเครือญาติมีความรักใคร่กลมเกลียวและผูกพันอย่าใกล้ชิดเพราะเป็นสังคมขนาดเล็ก การจัดระเบียบทางสังคมจะเป็นไปในแบบของตระกูลและหมู่บ้านมากกว่าที่จะเป็นไปในสังคมแบบปัจจุบัน ในด้านความเชื่อพบว่า คนในสังคมเกษตรกรรมจะมีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอำนาจทีไม่มีตัวตนอย่างเข้มข้น ทั้งนี้เพราะมีประสบการณ์ว่าอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวอยู่เหนืออำนาจมนุษย์ดังนี้คนในสมัยนั้นจึงได้คิดลัทธิวิญญาณขึ้นมา เพื่อคุ้มครองป้องกันตนเองและกลุ่ม ขณะเดียวกันผู้คนก็พยายามนำตนเองเข้าไปใกล้ชิดกับอำนาจลึกลับนั้นผ่านกระบวนการของพิธีกรรมและการบวงสรวง บูชา จนเกิดเป็นระบบศาสนาและขนบธรรมเนียมในเวลาต่อมา

ไม่มีความคิดเห็น: